VÅR FRAMTID - VÅRT ANSVAR

På den här sidan kan du läsa mer om HydraSpecmas företagsansvar, vårt engagemang för FN:s globala hållbarhetsmål (SDG:s), vår inställning till antikorruption, vår mångfaldspolitik och få tillgång till vårt visselblåsarsystem som vi har upprättat tillsammans med våra ägare Schouw & Co.

På HydraSpecma tycker vi det är naturligt att lägga stort värde vid vårt företagsansvar då vi är ett företag med bas i Norden. Vi ser vår globala närvaro som en möjlighet att exportera ett hållbart och ansvarsfullt tankesätt till andra delar av världen.


MÅNGFALD & JÄMSTÄLLDHET

HydraSpecma har avdelningar och divisioner runt om i världen. Oavsett vilket land vi har närvaro i, har vi åtagit oss att följa mänskliga rättigheter och att behandla våra anställda med värdighet och respekt.

Vi stöder och respekterar de rättigheter som anges i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och ILO:s konventioner och rekommendationer.

På HydraSpecma väljer vi alltid våra kandidater och framtida anställda baserat på kvalifikationer och kompetenser. Vi diskriminerar inte och vi lägger inte vikt vid kön, ras, religion eller sexuell läggning när vi anställer nya medarbetare eller inkluderar nya medlemmar i vår ledning.

Vi accepterar inte heller någon form av diskriminering eller förföljelse baserad på religion, ras, hudfärg, kön, funktionsvariation, ålder, sexuell läggning, politisk inställning eller någon annan form av förföljelse.