HydraSpecma A/S

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Salgs- og leveringsbetingelser

for HydraSpecma A/S (herefter kaldet selskabet)

 

1.0 Indledning/Anvendelse

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, der ikke foreligger anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre selskabet skriftligt har accepteret disse.
Leverancer sker i henhold til NL 01 med følgende ændringer og tilføjelser.
I tilfælde af fortolkningstvivl har nærværende betingelser forrang.

 

2.0 Produktinformation, rådgiveransvar

Følgende tilføjes NL 01, punkt 2:
Råd og vejledning fra selskabet skal alene betragtes som vejledning i produktets ydeevne. Den endelige anvendelse af det af selskabet leverede produkt afhænger udelukkende af kundens egne beslutninger om design og konstruktion.
Leverance af en samling af komponenter, som i forening kan udgøre en funktion, betragtes som leverance af løse komponenter, medmindre andet er skriftligt aftalt med selskabet. Anvendelse af produktet i forbindelse med design og konstruktion af maskiner i overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EC skal bero på en risikovurdering udført af maskinfabrikanten. Der henvises til MD guideline §35 med flere. Anvendelse af produktet i forbindelse med reparation eller modificering af maskiner, der er sat i drift skal bero på en risikovurdering udført af maskinfabrikanten i overensstemmelse med procedurerne i Direktiv 2009/104/EC (i Danmark ABEK 109 §14).
Ansvar herudover påtager selskabet sig kun, hvis selskabet har ydet særskilt skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet særskilt skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. Selskabets ansvar er begrænset til højst kr. 100.000 i tilfælde af fejlagtig rådgivning. Selskabet har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering.”

3. Immaterielle rettigheder

3.1 Ophavsret

Enhver immateriel rettighed, herunder den fulde ophavsret, til Produkter eller leverancer udarbejdet af Selskabet tilkommer alene Selskabet. Selskabet bevarer ligeledes ejendomsretten til samtlige af Selskabet i forbindelse med ydelsen anvendte og af Selskabet udviklede programmer, modeller, procesmetoder samt lignende leverancer/ydelser.

 

3.2 Brugsret

Når intet andet er aftalt mellem parterne, erhverver Kunden ved fuld betaling af Selskabets faktura alene en uoverdragelig brugsret til de immaterielle rettigheder, herunder en brugsret til ophavsretligt beskyttet materiale, dokumentation m.v., der er udarbejdet af Selskabet i forbindelse med Levering.

 

3.3 Ændringer og overdragelse til tredje part

Kunden har således alene ret til at bruge det leverede. Kunden erhverver ingen ret til at ændre, videreudvikle, foretage eksemplarfremstilling eller overdrage eksemplarer af Selskabets immaterielle rettigheder til tredjemand uden forudgående samtykke fra Selskabet, bortset fra tilfælde hvor en sådan ret er tillagt Kunden i ufravigelige lovregler.

 

3.4 Knowhow

Selskabet har endvidere ret til at anvende den i forbindelse med arbejdets udførelse oparbejdede knowhow m.v. i andre sammenhænge uanset om Kunden måtte være blevet faktureret for udviklingsomkostninger eller lign. ydelser.

 

3.5 kildekoder

Kildekoder tilhører Selskabet og kan ikke forlanges udleveret af Kunden.

 

4.0 Pris og tilbud

Hvis andet ikke er aftalt, finder selskabets til enhver tid gældende prislister anvendelse. Alle priser er eksklusive merværdiafgift og/eller andre offentlige afgifter. Der tages forbehold for prisstigninger fra underleverandører samt for ændringer i offentlige afgifter, toldsatser, valutakurser, råvarepriser og fragtomkostninger.
Et tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelsesdagen. Afgivne tilbud er først forpligtende for selskabet, når selskabet ved ordrebekræftelse har accepteret købers ordre. Ved ordrebekræftelse hvor leveringstiden er mere end 90 dage efter den dato ordren bekræftes, forbeholder selskabet sig ret til at videreføre eventuelle prisstigninger, der måtte komme fra vores leverandører, i perioden inden leveringsdatoen.  

 

5.0 Levering

NL 01 punkt 9 suppleres med følgende:
”Levering sker Ex Works selskabets adresse, således at eventuel forsendelse fra selskabets adresse sker for købers regning og risiko.”

 

6.0 Betaling

NL 01 punkt 17 og 18, 1. afsnit udgår og erstattes med følgende:
”Selskabets betalingsbetingelser er som anført på fakturaen. Ved betaling efter forfaldsdato er selskabet berettiget til fra forfaldsdato at beregne 1,5% pr. måned i rente af det til enhver tid forfaldne beløb.”

 

7.0 Returnering

Varer modtages alene retur efter forudgående oprettelse af Returvarerapport på hjemmesiden, og efterfølgende modtagelse af vores Returdokument.
Der forbeholdes ret til fradrag af returneringsomkostninger. Returvaren og dertilhørende emballage skal være ubrugt, komplet og i salgbar stand som en ny vare. Specielt fremskaffede varer (skaffevarer), producerede varer, samt varer købt igennem vores outlet for restsalg på webshoppen tages ikke retur. Se i øvrigt vores returpolitik under returvarer på vores webside www.hydraspecma.com

 

8.0 Konstruktionsændringer

Selskabet forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktionen, udførelse m.v., som selskabet måtte finde nødvendige. Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt køber kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en forudsætning for købet. I tilfælde af sådan ophævelse kan køber kræve erstatning for sit tab, dog højst 15% af den aftalte købesum. I intet tilfælde er selskabet ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

 

9.0 Ansvar for mangler

NL 01 punkt 21-34 er gældende, dog med følgende ændringer:
- Reklamation over manko eller andre synlige fejl skal ske inden 8 dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er køberen afskåret fra at gøre sådanne mangler gældende.
- Selskabets pligt til eventuelt at foretage reparation hos køber, jf. NL 01 punkt 26, gælder alene, såfremt det i aftalen angivne bestemmelsessted – eller hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet er i Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland. Ved leverancer, hvor bestemmelsesstedet, henholdsvis leveringsstedet, befinder sig i andre lande, er køber forpligtet til at godtgøre selskabet eventuelle ekstra omkostninger som følge af, at bestemmelsessted eller eventuelt leveringssted er udenfor Danmark, medmindre parterne har truffet anden særskilt aftale.
- Eventuelle krav i henhold til NL 01 punkt 32 (a) kan ikke overstige 15% af den aftalte købesum.

 

9.1 Reklamationsbehandling

Reklamationer modtages alene retur efter forudgående oprettelse af Reklamationsrapport på hjemmesiden, og efterfølgende modtagelse af vores Returdokument.
Ønskes der en erstatningsordre imens reklamationssagen verserer, vil kunden som hovedregel blive faktureret for denne plus eventuel fragt.

 

10.0 Ansvar for skade forvoldt af materiellet (Produktansvar)

NL 01 punkt 35 udgår og erstattes af følgende:

 

10.1 ”Forvolder en leverance fra selskabet skade, er selskabet kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af selskabet.

 

10.2 Selskabet er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet

  1. a) på fast ejendom eller løsøre, eller for følgerne af sådan skade, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse,
  2. b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

 

10.3 I intet tilfælde er selskabet ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

 

10.4 I den udstrækning selskabet måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde selskabet skadesløs i samme omfang, som selskabets ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Selskabet og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og selskabet skal dog altid afgøres ved domstol i henhold til punkt NL 01 punkt 39, jf. punkt 11 nedenfor.”

 

11.0 Force majeure

NL 01 punkt 38 udgår, og erstattes af følgende:
”I tilfælde af en begivenhed som nævnt i punkt 36 forlænges selskabets leveringstid med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring. Begge parter er dog berettigede til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse vil blive hindret i mere end 6 måneder på grund af en begivenhed som nævnt i punkt 36.”

 

12.0 Tvister.

NL 01 punkt 39 udgår og erstattes med følgende:
”Tvistigheder i anledning af aftaler eller tilbud og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres ved de almindelige domstole ved selskabets hjemsted eller ved Sø- og Handelsretten / Højesteret efter selskabets valg.”